پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3106)

4-4-5 بازمهندسی واحد عملیاتی توزیع814-4-6 بازمهندسی واحد عملیاتی اجرایی824-5 تدوین استراتژی‌های بازاریابی834-5-1 چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی844-5-1-1 مرحله اول: ورودی854-5-1-2 مرحله دوم: مقایسه87 4-5-1-2-1 نقاط قوت89 4-5-1-2-2 نقاط ضعف89 4-5-1-2-3 فرصت‌ها90 4-5-1-2-4 تهدیدها904-5-1-3 مرحله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (3067)

2-2- تولید بستنی‌های کم کالری282-2-1- جایگزین‌های چربی درفرمولاسیون بستنی‌های کم کالری302-2-2- اینولین302-2-3- جایگزین‌های قند در فرمولاسیون بستنی‌های کم کالری:322-2-3-1-کاربرد قند طبیعی خرما322-2-3-2- فراورده‌های صنعتی و جنبی خرما‌342-2-3-3- علت استفاده از قند خرما در محصولات غذایی ادامه مطلب…

By 92, ago