فصل سوم: روش های تکمیل شیمیایی ضد چروک کالای سلولزی
? : تکمیل شیمیایی ضد چروک65
?- ? : مقدمه65
?-? : مکانیزم تکمیلی ایزی کر ودورابل پرس .66
?- ?: شیمی تکمیل ایزی کر و دورابل پرس67
?- ?- ?: ترکیبات حاوی فرمالدئید67
?-?- ?- ترکیبات فاقد فرمالدئید73
?- ?-?- عوامل دیگر پیوند عرضی:76
?-? – روشهای کاربرد:77
فصل چهارم:بررسی مقالات
? -بررسی مقالات و تحقیقات صورت گرفته پیرامون چروک:80
?-?-دسته اول: مقالات مربوط به مواد بکار رفته برای ضد چروک80
?- ?- دسته دوم : مقالات مربوط به روش های ارزیابی وبررسی خصوصیت ضد چروک ایجاد شده94
فصل پنجم:نتیجه گیری
نتیجه گیری و پیشنهاد 98
عنوان صفحه
مراجع99
مراجع فارسی 100
مراجع لاتین 100
…………………………………………………………………………………………………………………103 Abstract
فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول?-1 : مواد موجود در حالت وزن خشک نمونه53
جدول ?-2: مواد موجود در انواع مختلف پنبه54
جدول ?-3: اندازه کریستال ها و آرایش یافتگی نانوفیبریلی الیاف پنبه54
جدول ?-4: ترکیب ساختاری سلولز در پنبه های متفاوت در حالت خشک55
فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
نمودار 1-?: رابطه بین طول موج چروک تئوری و تجربی در پشت شلوار برای پارچه هایی با ضخامت مختلف براساس معادله (1-1)6
شکل ?-?: نمودار هیسترزیس ممان خمشی و انحناء، یک پارچه در مقایسه با یک لیف.12
نمودار ?-?: تأثیر درجه حرارت و رطوبت بر روی بازگشت از چروک پارچه16
نمودار ?-?: سختی خمشی برای پارچه با الیاف y که محور عمودی سختی خمشی و محور افقی زمان می باشد17
نمودار ?-?: سختی خمشی برای پارچه با الیاف Z18
شکل ?-?: نمودار بازگشت از چروک پارچه های مخلوط با مقادیر مختلف سختی خمشی19
نمودار ?-7: رابطه بین درصد پلی استر و بازگشت پذیری از چروک در پارچه های فاستونی19
نمودار ?-? : نمودار تأثیر دما و رطوبت نسبی به بازگشت از چروک پارچه20
شکل ?-? : افت تنش در انحناء ثابت با گذشت زمان22
شکل ?-??: افت تنش در زمان 22
شکل ?-??: رابطه میان مقادیر محاسبه شده و مقادیر عینی و ذهنی برای روش اسکنر48
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه
شکل1-1:نمای شماتیک طول موج چروک در یک پوستهاستوانه ای6
شکل ?-?: تأثیر ضخامت شلوار بر روی بروز چروک7
شکل 1-?: انحناء چروک در پارچه بوسیله یک صفحه متجانس چروک دار پرس شده با فشار نرمال P9
شکل ?-? : چین و چروک های بوجود آمده در پارچه های نازک و ضخیم در یک آزمون چروک دهی مخروطی10
شکل 1-5 : مدل ریاضی اولفسون11
شکل ?-?: مدل رئولوژیکی جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشی و B سختی خمشی است15
شکل ?-7 : مدل رئولوژیکی جهت رفتار زاویه بازگشت از چروک پارچه20
شکل ?-?: شکل چروک پارچه جهت تبیین رفتار بازگشت از چروک21
شکل ?-?: نمای شماتیک زاویه برگشت از چروک پارچه23
شکل ?-?? :وسیله ایجاد کمانش محوری بر روی پارچه سیلندری شکل24
شکل ?-?? الگوی چروک در اثر کمانش محوری پارچه مدل فانوسی(a) و یوشیورا(b)………………………………………..24
شکل?-??: کمانش پارچه ای حلقوی26
شکل?-?? الگوی کمانش برای پارچه های تاری پودی پنبه ای که در راستای محور پوسته فشرده شده اند26
شکل ?-?? الگوی کمانش در اثر پیچش27
شکل ?-??: چروک های بوجود آمده متناسب با فرم بدن در زانو، آستین و آرنج28
شکل ?-??: الگوی چروک در حالت فشاری محوری29
شکل ?-??: مدل بازسازی شده مدل چروک تحت کمانش پیچشی31
شکل ?-?? : نشان دهنده دستگاه اندازه گیری زاویه برگشت پذیری از چروک خوردگی34
شکل ?-??: نمایی از دستگاه چروک پارچه ساخت شرکت جیمز هیل36
شکل ?-??: نسبت سایه و درجه چروک پارچه39
شکل ?-??: تصاویر بازسازی شده رپلیکا40
شکل ?-??: رپلیکای بازسازی شده42
شکل ?-??: مدل سطح سیستم مشاهده44
شکل ?-?? : فرایند تشکیل چروک با دستگاه آزمایش 128AATCC 44
شکل ?-??: طبقه بندی چروک خوردگی های ایجاد شده توسط دستگاه 128 AATCC45
شکل ?-??: مدل بازسازی شده چروک46
عنوان شکل صفحه
شکل ?-?7: پنج نمونه پارچه چروک داده شده47
شکل ?-?? ارزیابی چروک پارچه با استفاده از روش لیزر49
شکل ?-?: نمای بیرونی و نمای سطح مقطع پنبه51
شکل ?-?: ساختمان تک سلولی پنبه52
شکل ?-7: سطح مقطع در داخل رزین برای الیاف پنبه رسیده چپ و برای الیاف پنبه نارس در راست56
شکل ?-?: نمایی از یک واحد سلولز56
شکل ?-?: ساختار ملکولی سولز57
شکل ?-??: ابعاد یونیت سل برای فرم های مختلف کریستالی سلولز58
شکل ?-??: شکل سطح مقطع کریستال سلولز با ?? مولکول در یک میکروفیبریل58
شکل ?-??: تفاوت در ساختارهای سلولز واحد سلولزی برای سلولزI درa و سلولزII در bنمایش براساس محور لیف59
شکل ?-??: موازی بودن زنجیرهای مولکولی سلولزI نسبت به صفحهac در سلولز ابتدایی نمونهa و غیرموازی بودن آنها در سلولز ثانویه درb60
شکل ?-??: باندهای هیدروژنی موجود در شبکه سلولزI61
شکل ?-??: ساختار زنجیرها برای سلولزI به صورت موازی و سلولزII به صورت غیرموازی61
شکل ?-??: زنجیرهای کوتاه سلولزی62
شکل ?-?: شکل شیمیایی چهار المان زنجیر سلولزی63
شکل ?-? : واکنش های دی متیلول اوره68
شکل ?-? : واکنش های ملامین فرمالدئید69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ?-?: واکنش های خود تغلیظ ترکیبات U/F و M/F70
شکل?-?: سنتز DMDHEU […………………………………………………………………………………………..70
شکل ?-? : کراس لینک سلولز باDMDHEU 73
شکل ?-6 : سنتز DMeDHEU74
شکل ?-7 : کراس لینک سلولز با DMeDHEU74
شکل ?-? : کراس لینک سلولز با BTCA76
چکیده :
از بین کلیه الیاف طبیعی و مصنوعی لیف پنبه یکی از پرکاربردترین لیف برای تولید پوشاک است چه به تنهایی و چه در مخلوط با سایر الیاف. علت این امر خصوصیات خوب و کاربردی لیف پنبه مانند جذب رطوبت بالا و استحکام بالا هنگام جذب رطوبت است. اما مشکل پوشاک و کالاهای پنبه ای چروک خوردن در اثر جذب رطوبت و اعمال نیرو می باشد. تاکنون تلاش های زیادی در جهت رفع مشکل چروک کالای پنبه ای صورت گرفته از جمله استفاده از ترکیبات حاوی فرمالدئید وترکیبات فاقد فرمالدئید و همچنین ترکیبات جدید مثل ترکیبات نانو . ترکیبات دارای فرمالدئید اگر چه تاثیر خوبی روی فرایند ضد چروک دارند اما بعلت رهایش فرمالدئید که سمی و مضر است امروزه کاربرد چندانی ندارند. در ادامه تحقیقات صورت گرفته جهت یافتن ماده ای مناسب برای ضد چروک پنبه محققان به ترکیبات فاقد فرمالدئید رسیدند. از جمله ترکیبات فاقد پلی کربوکسیلیک اسیدها هستند. پلی کربوکسیلیک اسیدها با زنجیرهای سلولزی ایجاد پیوند عرضی می کنند اما این دسته از مواد هر چند مشکل چروک پارچه های پنبه ای را بهبود می بخشند اما این مشکل را دارند که خصوصیات مکانیکی پارچه از جمله استحکام را کاهش می دهندامروزه برای حل این مشکل و بهبود آن این مواد را همراه با مواد کمکی به کار می برند. از جمله استفاده از نانو Tio2 است .کالاهای ضد چروک شده اغلب توسط محققین و صنعتگران مورد بررسی قرار می گیرند تا تاثیر مواد روی آنها مشخص شود .روش های بررسی وارزیابی کالا انواع مختلفی دارد از جمله اندازه گیری زاویه بازگشت از چروک ، اندازه گیری بازگشت از چروک با مقایسه منسوج با نمونه های استاندارد وروش های دیگر ، که از بین آنها روش هایی که بر اساس مقایسه چشمی هستند دقت لازم را ندارند و خیلی قابل استناد نیستند اما روش هایی که در آنها از کامپیوتر استفاده می شود دقیق ترند .
مقدمه:
در سراسر جهان همواره استفاده از لیف پنبه برای تولید انواع منسوجات مورد توجه بسیار بوده است چه خالص و چه مخلوط با دیگر الیاف پنبه دارای خصوصیات منحصر بفردی است ، از جمله اینکه با جذب رطوبت استحکام آن افزایش می یابد ، جذب رطوبت خوبی دارد و …… . اما مشکلی که این لیف دارد این است که در هنگام اعمال خمش و نیرو و با جذب رطوبت چروک می شود . هنگامی که لیف پنبه رطوبت جذب می کند یا تحت نیرو قرار می گیرد باند های هیدروژنی بین زنجیره های سلولزی شکسته شده و با برداشتن نیرو و از دست دادن رطوبت این باند ها در جای جدید شکل می گیرند و همین چروک را ایجاد می کند . برای رفع این مشکل که یکی از مشکلات اصلی منسوجات پنبه ای است از فرایند ضد چروک استفاده می کنند که این فرایند با روش ها و مواد مختلفی انجام می شود از جمله موادی که برای این کار استفاده می شود ترکیبات حاوی فرمالدئید وترکیبات فاقد فرمالدئید . ترکیبات دارای فرمالدئید بعلت رهایش فرمالدئید که ماده ای سمی و مضر است امروزه چندان بکار نمی روند اما استفاده از ترکیبات فاقد فرمالدئید که مهمترین آنها پلی کربوکسیلیک اسیدها هستند مورد توجهاست که تاثیر خوبی روی پنبه دارند . محققان و صنعتگران اغلب منسوجات را پس از اعمال فرایند ضد چروک مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند که از جمله روش های بررسی مقایسه منسوج با نمونه های استاندارد ، استفاده از لیزر ، روش شبکه عصبی و ….. است .
فصل اول
تحقیقات انجام شده قبلی در مورد چروک
1?1مقدمه
چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد که تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود آید. بطوریکه باعث ایجاد تغییر شکل سطحی و غیر سطحی نسبتاً دائمی در پارچه شود.
از سال ???? مصرف کنندگان بطور فزاینده ای از چروک لباس های پشمی آگاهی پیدا کردند. در همان زمان تکنیک های شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد چروک در پارچه های پنبه ای رواج یافت. بعلاوه پارچه هایی که از مخلوط پشم- پلی استر بافته می شوند، بطور ذاتی استعداد کمتری برای چروک شدن نسبت به پارچه های خالص پشمی دارند.
امروزه شرایطی که منجر به ایجاد چروک در پارچه ها می شوند، بهتر شناخته شده است. اینکه آیا لباس چروکدار برای پوشیدن مناسب است یا خیر، بستگی به این دارد که مصرف کننده از لحاظ بصری چگونه آنرا برآورد می کند [?].
1-2 تئوری های چروک
1-2-1 مکانیزم و مراحل تشکیل و ظهور چروک در پارچه
چروک یک نوع تغییر شکل سه بعدی پارچه است یعنی دارای طول ،عرض و عمق است .
چاپمن1 ]?[ معتقد است که چهار مرحله برای تشکیل و ظهور چروک در پارچه وجود دارد که عبارتنداز:
الف) کمانش پارچه
ب) فشار بکار رفته برای کمانش ها برای تیز نمودن چروک های ایجاد شده در پارچه
ج) از بین رفتن تنش های ویسکوالاستیکی در الیاف، هنگامی که چروک بر آنها اعمال می شود.
د) رهایی پارچه هنگامی که نیروهای ویسکوالاستیکی به تدریج باعث برگشت پذیری پارچه می شود.
عملکرد چروک در پارچه ها بستگی به این دارد که آن لباس چگونه پوشیده شود یا اینکه در چه شرایط محیطی و دمایی از آن استفاده گردد. ]?[
1-2-2 طول موج چروک
تیموشنیکو و گری2 [?] نشان دادند که اگر یک پوسته استوانه ای نازک با قطر D و ضخامت پوسته T در مسیر محوری فشرده شود با طول موج L خمیدگی پیدا می کند که تقریباً مستقل از خواص مکانیکی پوسته است. این طول موج از رابطه 1-1 بدست می آید:
(1-1)
دنبی3[?] نیز مطابق شکل 1-1 ارتباط بین ضخامت و چروک را بررسی کرد.
شکل1-1:نمای شماتیک طول موج چروک در یک پوستهاستوانه ای [?]
آنها متوجه شدند که هر چقدر ضخامت پوسته افزایش یابد، میزان طول موج چروک در پارچه هم اضافه شده و لیکن تعداد چروک ها در سطح پارچه کاهش می یابد[?]
دیاگرام 1-? ارتباط بین طول موج چروک تئوری و تجربی را نشان می دهد. .
نمودار 1-?: رابطه بین طول موج چروک تئوری و تجربی در پشت شلوار برای پارچه هایی با ضخامت مختلف براساس معادله (1-1)[?]
نمودار شکل 1-? رابطه بین طول موج چروک و قطر پوسته را در برای پارچه هایی با ضخامت مختلف نشان می دهد.
در این دیاگرام منظور از نقاط ? تا ? به ترتیب ضخامت های پارچه با مقادیر ? ، ??/?، ??/?،??/?،??/?،??/? می باشد . [?]
این مسئله در شکل 1-? نیز نمایان است. در این شکل طرح های اولیه تشکیل چروک در پشت زانو یک شلوار نشان داده شده است. در این حالت مشخص شلوارها با قطرهای متفاوت در شرایط مختلف پوشیده شده اند. بطوریکه فعالیت های پوشنده شلوار در موقعیت های یکسان نگه داشته شده است. به همین خاطر می توان چروک های آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
شکل ?-?: تأثیر ضخامت شلوار بر روی بروز چروک [?]
تفاوت بین ظاهر چروک در شکل ها بدلیل تفاوت ضخامت شلوارها می باشد. از تصاویر مشخص است که تعداد چروک ها با افزایش ضخامت پارچه کاهش می یابد، وقتیکه پوشنده لباس پاهای خود را خم می کند طول موثر داخلی در پشت شلوار کاهش می یابد. برای گنجاندن طول داخلی کاهش یافته پارچه باید کمانش نماید[?].
خم های ایجاد شده در پارچه بوسیله کمانش تیز نیستند. بکاربردن فشار در بین قسمت بالایی و پایینی داخلی پا باعث افزایش انحناءهای حالت های چروک ایجاد شده می گردد. بیشترین انحناء چروک ها در پارچه را می توان با فرض اینکه پارچه یک صفحه همگن تا شده بوده و یک فشار یکنواخت در جهت عمود بر سطح صفحه به آن وارد می شود، مطابق شکل 1-? محاسبه نمود. [?]
حداکثر انحناء، صفحه مرکزی با فشار P و سختی خمشی B ارتباط دارد و مطابق معادله 1-2 می باشد. [?]
(1-2)
شکل 1-?: انحناء چروک در پارچه بوسیله یک صفحه متجانس چروک دار پرس شده با فشار نرمال P [?]
لیدر4 [?] معتقد است، خواص اجزء نخ و ساختار پارچه و همچنین افزایش دانسیته خطی نخ و ضخامت پارچه موجب افزایش قابلیت برگشت پذیری پارچه به حالت اولیه بعد از چروک شدن می شود.
اولفسون5[?] و همکارانش در روش چروک دادن مخروطی TEFO حداکثر ارتفاع چروک(h) را به عنوان یک پارامتر اساسی چروک پذیری اندازه گیری نمودند. اما تحقیقات انجام شده کارلهولم نشان داد که برای پارچه هایی با ضخامت t و وزن واحد سطح w مختلف، ارزیابی بصری چروک همبستگی ضعیفی با رتبه دهی چروک بصورت کمی دارد. جهت رفع این نقیصه بکارگیری پارامتر بعنوان شاخص چروک همبستگی بهتری را با ارزیابی بصری چروک نشان داد[?].
کارلهولم 6[?] برای پارچه های با ضخامت های متفاوت فرض کرد که حجم توده چروک تحت فشار بصورت تقریبی بویژه در فشار 2 کیلو گرم با ضخامت پارچه متناسب است. وی فرض کرد که حالت چین و چروک برای یک پارچه نازک و ظریف ( شاخص L ) و یک پارچه ضخیم و سنگین ( شاخص h ) به صورت مشابه وجود دارد . او نتیجه گرفت حجم توده به ازای هر چروک با ضخامت پارچه (t) نسبت مستقیم دارد. از آنجایی که یک پارچه سنگین که در برابر خمش مقاومت بیشتری در مقایسه با پارچه نازک داراست . ارتفاع h چین و چروک برای یک پارچه با تغییر شکل خمش کوچک در یک بار مخصوص با عرض آن که برابر با ( شکل 1-? ) k.t است نسبت داده می شود . برای یک پارچه با چین و چروک های تیز انتظار می رود که ظاهر چین و چروک موجود با زاویه ارتباط پیدا کند و بدیهی است یک مقیاس از تیزی زاویه مطابق شکل (1-?) معادل خواهد بود و متعاقبا بزرگتر از و برای این مسئله صادق است. به علاوه پارچه نازک ممکن است چین و چروک بیشتری نسبت به پارچه ضخیم ایجاد کند که به دلیل چگالی بالاتر چین و چروک آن که با k.t نسبت عکس دارد ( شکل 1-5 ) با لحاظ کردن این تاثیر یک پارامتر مناسب ظاهری چین و چروک بدست آمد[?] .
شکل ?-? : چین و چروک های بوجود آمده در پارچه های نازک و ضخیم در یک آزمون چروک دهی مخروطی [?]
اگر این چین و چروک یک شکل مدور داشته باشد باید بوسیله شعاعی از انحنا ( خمیدگی ) مشخص شده باشد در یک رابطه هندسی ( 2r-h ) h = ( k.t/2 ) 2 با 2r>h نتیجه گرفته شده که مجدداً یک پارامتر مشخص از چین و چروک است . همانطور که یک همبستگی خوب بین ? و t وجود دارد و بنابراین انتظار میرود که پارامتر جایگزین یا گردد[?] .
اولفسون جهت تجزیه و تحلیل یک مدل ریاضی برای شکل موج چروک در پارچه ارائه داد. وی ارتفاع چروک را H و شیب چروک را T و انحناء چروک را K با توجه به مدل ریاضی ارائه شده محاسبه نمود.
مطابق شکل ?-? وی فرض کرد که شکل موج چروک در حد فاصل نقاط ?، ?، ? قرار دارد و از دو قسمت خطی (در حد فاصل ? و ?) و غیر خطی در حد فاصل نقاط ? و ? تشکیل شده است[?].
اگر فرض شود که تعداد N/4 موج در یک واحد طول در جهت محور X وجود داشته باشد، فاصله معادل 1/N خواهد بود. در قسمت o1 که یک منطقه خطی است شیب منحنی برابر می باشد. در حالیکه در قسمت ?-? شیب معادل و برابر با -1/R می باشد. تقریباً در این قسمت انحناء ثابت فرض می شود. در قسمت انحناء دار از علامت استفاده شده بطوریکه فاصله معادل می باشد[?].
با توجه به این فرضیات و شرایط مرزی در نقاط ?، ?، ? توابع ، ، در محدوده محاسبه شده و سپس توابع واقعی x در همین محدوده انتگرال گیری می شود. اگر فرض شود برای نقطه در نقطه ? می باشد. سه تا از چهار متغییر غیر وابسته هستند و پارامترهای نهایی مطابق رابطه محاسبه می گردد[?].
شکل ?-? : مدل ریاضی اولفسون [?]
?-?-? نقش خواص ویسکوالاستیکی الیاف در چروک با استفاده از مدل های رئولوژیکی
چاپمن[?] معتقد است چنانچه یک پارچه تاری پودی در راستای تارها یا پودها خم شود، انحنای تحمیل شده بر هر لیف تقریباً برابر انحناء تحمیل شده به کل پارچه است. در شکل?-? نمودار ممان خمشی در برابر انحنای پارچه پشمی تکمیل شده در طول چرخه خمش بوسیله خطوط کامل نشان داده شده است. در حالیکه نمودار متناظر برای یک لیف نسبی بوسیله خط چین نمایش داده شده است[?].
شکل ?-?: نمودار هیسترزیس ممان خمشی و انحناء، یک پارچه در مقایسه با یک لیف.[?]

همانطوریکه در شکل ?-? مشخص است هر دو منحنی شباهت های زیادی یه یکدیگر دارند. بنابراین می توان یک مقایسه در مورد پهنای هیسترزیس هر دو منحنی انجام داد.
هیسترزیس منحنی خمش یک لیف در شکل فوق به دلیل از بین رفتن نیروهای ویسکوالاستیک در لیف در طول چرخه خمش می باشد همچنین تفاوت در پهنای منحنی های هیسترزیس برای یک لیف و پارچه ناشی از اصطکاک بین الیاف است[?].
به همین علت است که وقتی یک پارچه چروک می خورد و رها می شود نیروهای باقیمانده در الیاف به پارچه این امکان را می دهد تا باز شده و به حالت اولیه برگردد. اگر با نیروی باقیمانده در الیاف بوسیله نیروهای اصطکاک مخالفت گردد از بازیابی کامل چروک جلوگیری می شود[?].
در ضمن به علت اینکه اصطکاک بین الیاف در پارچه های خام بیشتر از پارچه های تکمیل شده می باشد هیسترزیس پارچه خام نیز نسبت به پارچه تکمیل شده بیشتر می باشد[?].
?-?-? نقش خواص ویسکو الاستیکی الیاف در بازگشت از چروک پارچه با استفاده از مدل های رئولوژیکی
وقتی که فردی می ایستد فشار وارد شده به قسمت های مختلف از لباس آزاد می شود و درپارچه برگشت پذیری هرگز بطور کامل انجام نمی شود و این عمل با توجه به خصوصیات ویسکوالاستیکی الیاف با گذشت زمان صورت می گیرد[?].
چاپمن[?] متعقد است که اگر یک لیف پشمی با مدول افت تنش y1 به مقدار e در زمان w کرنش پیدا نماید و تحت نیروی کشش صفر رها شود، کرنش باقیمانده در زمان t در الیاف با مدول افت تنش جدید توسط معادله ?-? بیان می شود.
(?-?)
اگر B1 و B2 به عنوان سختی خمشی در نظر گرفته شود، e و e0 به میزان انحناء پارچه ارتباط پیدا می کند و ضریب به عنوان ثابت باقی مانده (S) در پارچه برمی گردد. در حقیقت اگر پارچه بصورت یک قوس مدور خمش پیدا کند، ضریب برابر است با نسبت زاویه باقی مانده خمش به زاویه ای که در ابتدا پارچه خم شده است که مطابق معادله ?-? بدست می آید[?].
(?-?)
اگر فرض شود که پارچه خم شده در برابر یک کوپل بازدارنده f آزاد شود، لازم است که این مولفه را در قسمت راست معادله ?-? منظور نمائیم. بعد از مرتب کردن مجدد معادله فوق ثبات باقی مانده S مطابق معادله ?-? می باشد و 1-S در واقع میزان برگشت ژذیری نمونه تعریف می شود .
معادله ?-? نشان می دهد ثبات باقی مانده از دو مولفه نشأت می گیرید:
اولین مولفه، یک مولفه ویسکوالاستیک خالصی می باشد که برابر است با و دومین مولفه برابر است با که بیانگر میزان تثبیت پارچه بعلت کوپل اصطکاکی بازدارنده است. اگر در پارچه میزان بعلت عملیات تکمیلی کاهش یابد مولفه اصطکاک مجموعه نیز کاهش می یابد. مقدار مولفه دوم برای پارچه های تکمیل شده در حدود ??/? است که در مقایسه با ثبات مشاهده شده در چروک های لباس که در محدوده ?/? – ?/? می باشد، کوچک است[?].
اگر در طول ایجاد چروک، پارچه در تماس مستقیم با گرما یا رطوبت بدن باشد، تابع سریعتر افت می کند و مطابق معادله ?-? ثبات باقی مانده در نمونه بیشتر می شود. اگر مدول در طول رهایی پارچه افزایش یابد، ثبات باقی مانده در نمونه بیشتر می شود. این امر زمانی روی می دهد که به پارچه در هنگام چروک زمان داده شود.
?-?-?-? تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف خالص
چاپمن[?] یک مدل رئولوژیکی GLVE7 که بصورت موازی با عنصر اصطکاکی M0مطابق شکل ?-? می باشد را جهت مطالعات چروک پذیری انتخاب کرد.
شکل ?-?: مدل رئولوژیکی جهت مطالعه چروک پارچه که در آن M ممان خمشی و B سختی خمشی است[??]
چاپمن متعقد است که ممان خمشی در یک واحد مشخصی از طول پارچه از رابطه ?-? بدست می آید.
(?-?)
بطوریکه اگر پارچه در زمان اجازه بازگشت پیدا کرده (به حال خود رها شده) و در طول مدت بازگشت ممان اعمال شده (M) صفر خواهد بود. بنابراین معادله ?-? به صورت معادله ?-? درخواهد آمد:
(?-?)
کمیت بعنوان تنش بازیافتی اصطکاکی (R) شناخته می شود[?].
دنبی [?] نیز توانست مطابق معادله ?-7 یک تقریب نزدیک جهت بازگشت از چروک پیدا کند:
(?-7)
آبوت8 و چاپمن[?] کاربرد روابط خود را با آزمایش بر روی یک پارچه پشمی نمایش دادند. یک پارچه پشمی در دمای ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% در زمان t0 در نظر گرفته شد و در زمان t1 با دمای ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% برای مدت ?? دقیقه چروک داده شد. سپس برای مدت ?? دقیقه به پارچه اجازه بازگشت داده می شود(در زمان t2 ) در زمان t2دمای محیط ?? درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ??% می باشد. درصد بازگشت از چروک بعد از زمان ?? دقیقه مطابق نمودار ?-? می باشد[?].

نمودار ?-?: تأثیر درجه حرارت و رطوبت بر روی بازگشت از چروک پارچه.[?]
به همین دلیل آنها رابطه بازگشت پذیری را ارائه کردند که در آن )1B( و )2B( سختی خمشی در زمان t3 در منحنی های ?و ? نمودار ?-? می باشد. البته اگر نقش اصطکاک نادیده گرفته شود این رابطه درست است.

?-?-?-? تئوری های برگشت از چروک پارچه با الیاف مخلوط
چاپمن[?] تعدادی پارچه با وزن های یکسان با مخلوط های مختلف از اجزاء y و z تهیه کرد. او برای شرایط محیطی استاندارد، سختی خمشی را برای صد درصد الیاف y ،By و برای صد درصد الیاف Z ، Bz در نظر گرفت. بنابراین سختی خمشی ترکیب الیاف از رابطه ?-? بدست می آید:
(?-?)
b: درصد جزء y

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید